Contact Us

Organizing Committee
Name Designation Mobile No
Dr.G.Veda Prakash President, SAKSHAM Telangana  
N.Karunakar Secretary, SAKSHAM Telangana +91 9908817904
Dr.M.Vijay Saradhi Neuro Surgeon, NIMS Convenor for Sigthathon Event  
P.Sudhakar Reddy Joint Secretary, SAKSHAM Telangana +91 9701611135
Merum.Bhaskar Publicity Incharge, SAKSHAM Telangana +91 9581227599

 

For more details contact : saksham.telangana@gmail.com